Normy kvality motorových paliv

ČSN EN 228 (65 6505)

Motorová paliva. Bezolovnaté automobilové benziny. Technické požadavky a metody zkoušení.

Norma určuje technické požadavky na kvalitu automobilových bezolovnatých benzinů a metody zkoušení. Specifikuje dva druhy bezolovnatého benzinu: jeden druh s obsahem maximálně 3,7 % (m/m) kyslíku a maximálním obsahem ethanolu 10 % (V/V) a druh určený pro starší vozidla, která nejsou garantována k použití bezolovnatého benzinu s vysokým obsahem biopaliv, s maximálním obsahem kyslíku 2,7 % (m/m) a maximálním obsahem ethanolu 5,0 % (V/V).

Oktanové hladiny:

  • oktanové číslo 91 NORMAL
  • oktanové číslo 95 SUPER
  • oktanové číslo 98 SUPER PLUS
  • Bezolovnatý automobilový benzin s oktanovým číslem 91 obsahující přísadu proti zatloukání sedel ventilů (VSRPA) SPECIAL

ČSN EN 590 (65 6506)

Motorová paliva. Motorové nafty. Technické požadavky a metody zkoušení.

Tato evropská norma určuje technické požadavky a metody zkoušení prodávaných a dodávaných motorových naft. Platí pro motorové nafty pro použití v motorových vozidlech se vznětovými motory, které jsou určeny pro provoz s motorovou naftou obsahující až 7,0 % (V/V) methylesterů mastných kyselin (FAME). Národní příloha normy obsahuje informace k odběru vzorků, požadavky na označování výdejních stojanů, požadavky závislé na klimatických podmínkách a pro příslušná časová období, informaci o barvení a značkování a upozornění na chování motorové nafty obsahující FAME.

ČSN EN 14 214 (65 6507)

Kapalné ropné výrobky. Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje. Technické požadavky a metody zkoušení.

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání methylesterů řepkového oleje (MEŘO). Methylestery řepkového oleje jsou určeny po dohodě s výrobcem motorů jako ekologické biologicky odbouratelné palivo pro pohon vznětových motorů, jejichž biologická odbouratelnost je podle CEC-L 33-T 82 větší než 98 % v průběhu 21 dnů. MEŘO se vyrábějí z řepkového oleje reesterifikací s methylalkoholem a mohou obsahovat přísady pro zlepšení kvality. MEŘO destiluje převážně v rozmezí 150 °C až 360 °C. 

ČSN EN 15 376 (ČSN 65 6511)

Motorová paliva. Etanol jako složka automobilového benzinů. Technické požadavky a metody zkoušení.

Tato norma stanovuje vlastnosti kvasného lihu denaturovaného určeného k výrobě automobilových benzinů. Význam této normy spočívá v jednoznačném stanovení povinnosti výrobce respektovat uvedené kvalitativní znaky. Obvyklý způsob výroby a užití kvasného lihu nevyžaduje odstranění 5 % vody z azeotropní směsi vody a lihu, která je běžným výchozím produktem výrobního závodu. K odstranění vody je nutné do výrobního procesu zařadit další pracovní operaci – odvodňování, která není ve většině lihovarů k dispozici. Kvasný líh je podle platných zákonů předmětem spotřební daně z lihu, a proto musí být před použitím k výrobě benzinu denaturován.

ČSN 65 6508

Motorová paliva. Směsné motorové nafty obsahující FAME (MEŘO). Technické požadavky a metody zkoušení.

Tato norma určuje kvalitativní požadavky a metody zkoušení pro směsné motorové nafty obsahující MEŘO tak, jak jsou v tuzemsku vyráběny, dováženy, expedovány a prodávány.

Směsné motorové nafty podle této normy se vyrábějí prostým smísením motorové nafty pro mírné klima podle ČSN EN 590 a MEŘO podle ČSN 65 6507 resp. ČSN EN 14 214 (nahradí ČSN 65 6507).

Pro směsné motorové nafty podle této normy se často nesprávně používá název bionafta (bionafta druhé generace, biodiesel atp.). V souladu s obecně platnou legislativou a názvoslovím je však jak v tuzemsku, tak i v zahraničí pojem bionafta vymezen k používání pouze pro čistý methylester řepkového oleje (resp. Methyl- estery vyšších mastných kyselin) podle ČSN 65 6507.

ČSN 65 6512

Motorová paliva. Etanol E85. Technické požadavky a metody zkoušení.

Norma stanovuje technické požadavky a zkušební metody pro Ethanol E85 určený pro užití ve vozidlech se zážehovým motorem konstruovaným kromě automobilového benzinu i pro tento druh paliva. Jedná se o tak zvaná vícepalivová vozidla – flexibel fuel vehicles (FFV). Cílem této normy je specifikovat vlastnosti směsného automobilového benzinu tak, aby vyhovoval technickému vybavení vícepalivového vozidla v klimatických podmínkách evropského kontinentu, a proto se odlišuje zimní a letní složení směsi. V normě je obsaženo stanovení všech parametrů, které mají vliv na výkon a životnost vícepalivových vozidel.

ČSN EN 589 (65 6503)

Motorová paliva. Zkapalněné ropné plyny (LPG). Technické požadavky a metody zkoušení.

Tento dokument určuje technické požadavky a metody zkoušení pro prodávaný a dodávaný motorový LPG (zkapalněný ropný plyn). Platí pro motorový LPG definovaný jako nízkotlaký zkapalněný plyn složený z jednoho nebo více lehkých uhlovodíků, které jsou označeny výhradně jako UN 1011, 1075, 1965, 1969 nebo 1978, a který je složen hlavně z propanu, propenu, butanu, izomerů butanu, butenů se stopami jiných uhlovodíkových plynů. Tato norma je použitelná pro motorový LPG určený pro použití v motorových vozidlech na LPG, projektovaných na pohon motorovým LPG

Způsoby zjišťování odchylek v kvalitě motorových paliv

Kvalita motorových paliv je na trhu ČR monitorována prostřednictvím České obchodní inspekce a Generálního ředitelství cel. Cílem je zajistit dostatečnou kvalitu paliv z hlediska nároků automobilových motorů, ochrany životního prostředí a vytvořit předpoklady pro dodržování fiskální politiky státu. Při tomto sledování jsou zjišťovány odchylky v kvalitě paliv, které lze kategorizovat z pohledu jejich příčiny. Nejčastěji dochází k odchylkám v důsledku vzájemné kontaminace automobilových benzinů a motorové nafty při jejich distribuci. Další neshody vznikají v důsledku nedostatečné obměny paliv při přechodu ze zimní na letní kvalitu a opačně (v letním období se jedná o tlak par automobilových benzinů a v zimním období o teplotu filtrovatelnosti u motorové nafty). Třetí typ odchylky je způsobován neoprávněnou manipulací; zejména takové odchylky mají zásadní vliv na užitné vlastnosti jednotlivých paliv a jsou průvodním jevem daňových úniků.

Pokračování textu na webu PETROLmedia...

Graf kvality kontrolovaných pohonných hmot z pohledu zemí EU

Hodnocení České republiky je velmi dobré - vysoký počet odebraných vzorků (2300) a nízké procento nehod (pouhých 0,5 %).