Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR za1. pololetí roku 2021

První pololetí ve spotřebě provázely dvě zcela odlišná čtvrtletí, v prvním čtvrtletí byla spotřeba pohonných hmot ovlivněna ještě vyhlášenými nouzovými stavy a řadou opatření k omezení mobility a negativních dopadů do ekonomiky s cílem zabránit šíření této pandemie.

To se negativně projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot v 1. čtvrtletí 2021 proti roku 2020. U automobilových benzinů došlo k poklesu o 20 %, u motorové nafty jen o 3 %. Ve 2. čtvrtletí 2021 pak, po uvolnění opatření, byla poptávka vyšší. Automobilové benziny v jarních měsících dubnu až červnu vykázaly růstový index 8 až 13%. Motorová nafta pak růst o 2 až 4 %. Vývoj ve spotřebě za 1. pololetí 2021 vykázal tyto výsledky:

  • Za 1. pololetí roku 2021 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 3,657 miliard litrů tj. o 2% více než v roce 2020.
  • Pokles pokračoval u automobilových benzinů, za hodnocené období klesla jeho spotřeba o 5% a naopak u motorové nafty vzrostla o 4 % .
  • Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot byl v únoru a březnu. Spotřeba automobilových benzinů klesla o 20% až 22% a motorové nafty v lednu a únoru o 6 až 7% v porovnání se stejným obdobím roku 2020 .

Ukončení nouzového stavu na konci března, postupné uvolnění restrikcí a zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví vedlo k nárůstu poptávky u obou komodit.

U automobilových benzinů rostla spotřeba až v jarních měsících dubnu až červnu, proti stejnému období roku 2020 to byl nárůst v rozsahu 8 až 13%. Ovlivněn byl mimo jiné nárůstem domácí individuální turistiky a cestami do zaměstnání individuální osobní dopravou.

U nafty se zvýšená poptávka projevila za březen růstem spotřeby o 4%, v dubnu dokonce o 19% proti roku 2020. Došlo k růstu výkonů v řadě odvětví náročných na spotřebu nafty.

Nárůst poptávky ve 2. čtvrtletí 2021 po pohonných hmotách úzce koresponduje s makroekonomickým ukazatelem HDP, který za 2. čtvrtletí roku 2021 vykázal nárůst 8,5 %.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za 1.pololetí roku 2021 dosáhl 658 tis. tun (tj. 872 mil. litrů). Proti stejnému období roku 2020 (692 tis. tun tj. 916 mil. litrů) vykázal pokles o 5 % (index 95 %). Hlavním důvodem poklesu byla opatření s velkým vlivem na poptávku pohonných hmot přijímaná v 1. čtvrtletí 2021. Těmi bylo vyhlašování nouzových stavů, omezená mobilita, omezený turistický ruch mezi sousedními státy, vyšší využívání home office, uzavřené školy atd. Vše hlavně s cílem zabránit šíření koronaviru. Především je nutné zdůraznit rozhodujíc vliv omezení volného pohybu osob, v únoru a březnu byla prakticky zastavena domácí individuální rekreační turistika i příhraniční cestovní ruch.

V 1 čtvrtletí 2021 byla spotřeba automobilového benzinu 363 mil. litrů, z toho nejnižší byla právě v březnu jen 113 mil .litrů, tj. za 1. čtvrtletí pokles o 20 %. Měsíční průměr nekovidového roku 2019 byl 175 mil. litrů.

Vývoj spotřeby v 1. čtvrtletí byl poznamenán také poklesem výkonnosti ekonomiky. Zhruba ze 40 % HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Cestování v rámci individuální motorizace bylo omezeno, to se týká turismu i cest do zaměstnaní. Služební cesty podnikových flotil byly také výrazně omezeny. Z pohledu pololetního vývoje se růst poptávky začal projevovat až ve 2. čtvrtletí 2021, kdy byl ukončen nouzový stav a uvolněny restrikce v mobilitě. To se projevilo v jarních měsících dubnu, květnu a červnu 2021. Pro ilustraci: ve 2. čtvrtletí byla spotřeba autobenzinů 508 mil litrů tj. o 40% vyšší než v 1. čtvrtletí 2021. Měsíční spotřeba v květnu dosáhla 180 mil. litrů a v červnu 196 mil. litrů, tj. o 8 % resp. 13% vyšší, než za srovnatelné měsíce roku 2020. Rozdíl mezi oběma kvartály dosáhl 145 mil. litrů ve prospěch vyšší spotřeby ve 2. čtvrtletí 2021. V červnu byla spotřeba automobilových benzinů 196 mil. litrů, tj. vyšší, než měsíční průměr nekovidového roku 2019 (175 mil. litrů).

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na český trh za 1. pololetí 2021 dosáhl 2354 tis. tun (tj. 2,786 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2020 (2256 tis.tun tj. 2,670 mld. litrů ) stoupla spotřeba o 4 % (meziroční index 104 %).

Pokles spotřeby nafty byl zaznamenán v 1. čtvrtletí 2021, o 3 % proti stejnému období roku 2020, a byl oproti benzinům výrazně nižší především díky mezinárodní kamionové dopravě a veřejné nákladní tuzemské dopravě nezbytné k zajištění zásobování trhu důležitými komoditami. Vliv mělo také nasazení vozidel integrovaného záchranného systému při zajišťování mimořádných úkolů v souvislosti s nouzovým stavem. Pokles spotřeby nafty pak byl ovlivněn poklesem ekonomiky. Vývoj ukazatele HDP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Ta byla od počátku roku až do konce března citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví, omezení ve veřejné silniční osobní dopravě a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. V individuální osobní dopravě s dieselovým pohonem se také projevil nouzový stav a omezený pohyb osob. Za 1. čtvrtletí 2021 dosáhla spotřeba nafty 1,3mld litrů tj. o 3% méně než v roce 2020.

K určitému zlepšení ve spotřebě motorové nafty došlo ve 2. čtvrtletí, to odpovídá i růstu HDP o 8,5 %. Za květen dosáhla spotřeba nafty 514 mil. litrů nárůst o13% a za červen 510 mil. nárůst o 8% proti srovnatelným měsícům roku 2020. Celkem za 2. čtvrtletí byla spotřeba nafty 1,495 mld. litrů, tj. o 195 mil. litrů vyšší, než v 1. čtvrtletí. Měsíční průměrná spotřeba nafty v ČR v nekovidovém roce 2019 byla 500 mil. litrů, a ta byla v květnu a červnu 2021 překročena.

Ani nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme, stále jsou strategickou komoditou, proto je i v letošním roce je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle. Fakt, že převažují benzinové a naftové verze spalovacích motorů, dává našemu petrolejářskému oboru v současnosti i do budoucna strategický význam. Pro náš obor je proto vysokou prioritu bezpečnost výroby, spolehlivá distribuce a dostatek kvalitních pohonných hmot. Stále pokračujeme ve snižování uhlíkové stopy, včetně rozšiřování nabídky alternativních paliv, především v dobíjení elektromobilů, CNG a vodíku, a obor se bude dále připravovat na technologické projekty nízkouhlíkatých paliv.

Očekáváme, že růst ekonomiky bude pokračovat i ve 3. a 4. čtvrtletí letošního roku a bude nadále doprovázen i růstem poptávky po pohonných hmotách. V celoročním hodnocení očekáváme u motorové nafty nárůst o 6% až 8% a u automobilových benzinů stagnaci ve srovnání s minulým rokem. Doufáme, že především očkování zabrání případným negativním dopadům a nebude nutné přijímat protiepidemická opatření, která by negativně ovlivnila ekonomiku a tím i spotřebu pohonných hmot ve 4. čtvrtletí.

Letecký petrolej

V souvislosti s pandemií řada států přijímala opatření k zabránění šíření nemoci. Ta vedla v současném moderním světě k historicky největšímu omezení mezinárodní letecké dopravy. Tento stav měl dopad i na spotřebu v ČR. Za 1. pololetí roku 2021 se spotřeba leteckého petroleje propadla na objem 55 tis. tun, ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 kdy dosáhla spotřeba leteckého petroleje 93 tis. tun, tedy na 59%. V nekovidovém roce 2019 byla spotřeba za 1. pololetí 190 tis. tun.

Datum: 7. září 2021

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO