Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR za rok 2023

Za rok 2023 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,384 mld. litrů (6884 tis. tun), tj. o 2 % více než v roce 2022 (index 102 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (73,5 %) a je 3x vyšší oproti automobilovému benzinu. U automobilových benzinů za hodnocené období r. 2023 stoupla spotřeba na 2,224 mld. litrů (1679 tis. tun), tj. v meziročním srovnání o 5,7 % (index 105,7 %). U motorové nafty za hodnocené období r. 2023 vzrostla spotřeba na 6,160 mld. litrů (5205 tis. tun), tj. nárůst v meziročním srovnání o 0,7 % (index 100,7 %). Spotřeba pohonných hmot za rok 2023 (8,3 mld litrů) překročila předcovidovou úroveň r. 2019 (8,1 mld. litrů) o 2,5 %.  

Nejvyšší nárůsty pak byly u automobilových benzinů v květnu (+17 %), červenci (+20 %), v září (+8 %).  U motorové nafty byly největší nárůsty také v květnu (+15%) a v červenci (+16%). Naopak v 1. čtvrtletí 2023 byl pokles poptávky u nafty 2-5 %. Hlavním důvodem byl vývoj ekonomiky i pokles domácí spotřeby z důvodů vysokých cen energií v souvislosti s energetickou krizí, inflace doprovázená nárůstem cen potravin, dalšího zboží a služeb, a také poklesem kupní síly. Pozitivním faktorem pro růst poptávky u pohonných hmot byl pokles cen v roce 2023 v porovnání s rokem 2022 a také snížená sazba spotřební daně u motorové nafty do konce července 2023.

I přes pokračování válečného konfliktu na Ukrajině v roce 2023 byly určité obavy motoristů z nedostatku pohonných hmot a ropy.  Tyto obavy se v průběhu roku 2023 nenaplnily. V průběhu roku pak spotřebu pohonných hmot negativně ovlivňovaly inflace, vysoké náklady domácností na energie, bydlení a růst cen potravin.

Také spotřebu motorové nafty pak ovlivňovala stagnace nebo jen mírný nárůst výkonů v řadě odvětví náročných na spotřebu nafty, výkonů veřejné nákladní dopravy, mezinárodní kamionové dopravy, nebo mírný růst průmyslové výroby atd. Pozitivně se na růstu poptávky u motorové nafty podílela snížená sazba spotřební daně uplatňovaná do července 2023. Dalších 5 měsíců v roce 2023 byla spotřeba nafty nižší než v roce 2022 v rozsahu od 3 % až do 8 %.

Nárůst spotřeby za rok 2023 po pohonných hmotách úzce koresponduje s poklesem výkonnosti ekonomiky a s makroekonomickým ukazatelem HDP, který za rok 2023 vykázal hodnotu 0,4 %.

AUTOMOBILOVÉ BENZINY

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za rok 2023 dosáhl 2,224 mld. litrů (tj. 1679 tis. tun). Proti stejnému období roku 2022 (2,103 mld. litrů, tj.1588 tis. tun,) vykázaly nárůst o 5,7 % (index 105,7 %). Srovnáním spotřeby s necovidovým rokem 2019 (2,140 mld. litrů) byla spotřeba automobilových benzinů za rok 2023 překročena o 3,9 %, (index 103,9 %). Z údajů roku 2023 dosahuje průměrná měsíční spotřeba automobilových benzinů v ČR 185 mil. litrů.

Hlavním důvodem vývoje rostoucí poptávky byla zejména odstraněná veškerá proticovidová opatření omezující mobilitu a výrazný pokles cen automobilových benzinů. Obavy z nedostatku pohonných hmot vlivem válečného konfliktu na Ukrajině se neprojevily. Především je pak nutné zdůraznit další rozhodující vlivy, které vedly v letním a podzimním období k růstu poptávky. Vyšší zájem zahraničních turistů byl i v letních měsících. Vliv alternativních pohonů, elektromobilů a hybridních modelů na spotřebu pohonných hmot je zatím velmi malý.

Z pohledu celoročního vývoje spotřeba automobilových benzinů pokračovala v růstu v jednotlivých měsících od 3 % do 20 %, pouze v únoru a listopadu byl pokles o 1 %.

MOTOROVÁ NAFTA

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za rok 2023 dosáhl 6,160 mld. litrů (tj. 5205 tis. tun). Proti stejnému období roku 2022 (6,117 mld. litrů, tj. 5169 tis. tun) stoupla spotřeba o 0,7 % (meziroční index 100,7 %). Spotřeba nafty za r. 2023 byla vyšší než v necovidovém roce 2019, a to o 3,6 %. Z údajů za rok 2023 dosáhla průměrná měsíční spotřeba motorové nafty v ČR 513 mil. litrů.

Vývoj spotřeby motorové nafty v roce 2023 byl poznamenán především poklesem výkonnosti ekonomiky. Vývoj ukazatele HDP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Ta v roce 2023 byla citelně ovlivněna nižší domácí spotřebou, poklesem přepravních výkonů, omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. 

K výraznému snížení spotřeby motorové nafty došlo ve 4. čtvrtletí 2023, kde v jednotlivých měsících byl pokles v rozsahu 3 % až 8 %.

Komentář k vývoji spotřeby

Opět se potvrdilo, že rozhodujícím faktorem pro vývoj spotřeby pohonných hmot je vývoj ekonomiky*), a potřeba mobility jak u osobní individuální dopravy, veřejné dopravy osob, tak v řadě průmyslových odvětví, stavebnictví, zemědělství veřejné nákladní dopravy tedy odvětví náročných na spotřebu motorové nafty.

 *) při poklesu výkonnosti ekonomiky a i při snížení ceny motorové nafty v roce 2023 se zvýšila spotřeba nafty pouze o 0,7 % .

**) z celkové spotřeby pohonných hmot tvoří motorová nafta 73,5 % automobilové benziny 26,5 %. 

***) spotřeba nafty je nejvyšší za posledních 5 let, v roce 2023 dosáhla 6,160 mld. litrů a srovnáním s rokem 2018 (5, 859 mld. litrů) stoupla spotřeba nafty o 5,1 %. Automobilové benziny za uvedené období stouply o 4,6 %.

****) spotřeba pohonných hmot je dále ovlivněna i skladbou vozového parku a pohonů s dominantním podílem nafty u kategorie LUV, nákladní dopravy, autobusů a technologických vozidel v sektorech zemědělství, stavebnictví, obrany a vozidlech IZS.  Skladba vozového parku u osobních vozidel je ovlivněná i vysokým podílem dovozu ojetých osobních automobilů.    

I nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme, jsou stále strategickou komoditou, proto i v letošním roce je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle. Fakt převahy benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví náš petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici. Proto vždy, pro náš obor, je vysokou prioritu bezpečnost výroby, spolehlivá distribuce a dostatek zdrojů kvalitních pohonných hmot, kde pokračujeme ve snižování uhlíkové stopy včetně rozšiřování nabídky alternativních paliv především v budování dobíjecích stanic pro elektromobily a plniček CNG. Byly otevřeny i nové vodíkové stanice. I při současné složité geopolitické situaci v Evropě a válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou zajišťujeme plynulé zásobování trhu pohonnými látkami a disponujeme dostatečným objemem zásob i spolehlivou logistikou zásobování čerpacích stanic a celého trhu. Ropovodní trasy do ČR jsou plně funkční a dle nasmlouvaných kontraktů je ropa čerpána do ČR.

Datum: 11. března 2024

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO