Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR za leden až září 2021

Vývoj spotřeby za 9 měsíců roku 2021 ve spotřebě pohonných hmot  provázely dvě zcela odlišná čtvrtletí, v prvním čtvrtletí byla spotřeba pohonných hmot ovlivněna především vyhlášeným nouzovým stavem a řadou opatření k omezení mobility a negativních dopadů do ekonomiky s cílem zabránit šíření této pandemie. Po uvolnění opatření ve 2. čtvrtletí se spotřeba zvýšila u obou komodit - u automobilových benzinů o 8 až 13 %. U motorové nafty v dubnu dokonce o 19 % proti r.2020. Ve 3. čtvrtletí se spotřeba pohonných hmot ještě více zvýšila a vykazovala nárůst proti roku 2020 v jednotlivých měsících o 9 % v červenci  a srpnu, v září o 7 %.

Proti nekovidovému roku 2019 pak nárůst spotřeby pohonných hmot v letních měsících byl vyšší v červenci o 8%, v srpnu o 6% a v září o 7 %. Nejhorší bylo 1. čtvrtletí 2021, to se negativně projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot v 1. čtvrtletí 2021 proti roku 2020 o 7 % přitom pokles automobilových benzinů byl o 20 %, u motorové nafty byl pokles nižší jen 3 %. 2. čtvrtletí 2021 pak po uvolnění opatření, byla poptávka vyšší. Automobilové benziny v jarních měsících duben až červen vykázaly růstový index 108 až 113 %. Motorová nafta  za duben až červen vykázala růst o 19 % v dubnu, o 10 % v květnu a o 6 % v červnu.

Komentář k vývoji spotřeby za 9 měsíců roku 2021

  • Za leden-září roku 2021 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 5,966 mld litrů tj. o 4 % více než v roce 2020.
  • Pokles byl stále u automobilových benzinů za hodnocené období klesla jeho spotřeba o 2 % (index 98%) a naopak u motorové nafty vzrostla o 6 % (index 106 %).
  • Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot byl v únoru a březnu r.2021, Automobilové benziny klesly o 20% až 22 % a motorová nafta v lednu a únoru o 6 až 7 % v porovnání se stejným obdobím roku 2020 .
  • Nejvyšší nárůsty pak byly u automobilových benzinů v květnu (+13 %) , červnu (+8 %) a v červenci (+7 %). Objem prodeje automobilových benzinů dosahoval v letních měsících až 215 mil. litrů měsíčně.

Ukončení nouzového stavu na konci března, postupné uvolnění restrikcí a zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví vedlo k nárůstu poptávky u obou komodit v období duben až září 2021.

U automobilových benzinů rostla spotřeba v jarních a letních měsících (duben až září 2021), proti stejnému období roku 2020 to byl nárůst v rozsahu 2 až 13 %. Ovlivněn byl i domácí individuální turistikou, cestami do zaměstnání individuální osobní dopravou.

U nafty se zvýšená poptávka projevila růstem spotřeby jak v jarních tak v letních měsících o 6 až 19 % proti roku 2020. (Růst výkonů v řadě odvětví náročných na spotřebu nafty, nárůst výkonů veřejné nákladní dopravy, mezinárodní kamionové dopravy, růst průmyslové výroby atd.).

Nárůst poptávky ve 2. i 3. čtvrtletí 2021 po pohonných hmotách úzce koresponduje s makroekonomickým ukazatelem HDP který, za 3. čtvrtletí roku 2021 vykázal nárůst 3,1 %.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za leden až září roku 2021 dosáhl 1118 tis. tun (tj. 1481 mil. litrů). Proti stejnému období roku 2020 (1138 tis.tun tj.1507 mil. litrů) vykázal pokles o 2 % (index 98 %). Hlavní důvodem poklesu poptávky byla opatření přijímaná v 1. čtvrtletí 2021 jakými bylo vyhlašování nouzových stavů, omezená mobilita, omezen turistický ruch mezi sousedními státy, vyšší využívání home office, uzavřené školy atd. Vše hlavně s cílem zabránit šíření koronaviru. Uvedený výčet přijmaných opatření s negativním dopadem do ekonomiky a tedy i do spotřeby pohonných hmot v tomto případě autobenzinu. Především pak je nutné zdůraznit ty rozhodující vlivy jakými byl omezen volný pohyb osob, prakticky byla zastavena v únoru a březnu, domácí individuální rekreační turistika i příhraniční cestovní ruch. Nižší zájem zahraničních turistů byl i v letních měsících. Na nižší spotřebu automobilových benzinů má vliv i modernizace vozového parku s nižší spotřebou. Vliv alternativních pohonů ,elektromobilů a hybridních modelů je zatím velmi malý.

V 1. čtvrtletí 2021 byla spotřeba autobenzinu 363 mil litrů z toho nejnižší byla ,právě v březnu jen 113 mil .litrů tj za 1. čtvrtletí pokles o 20 % . Měsíční průměr nekovidového roku 2019 u autobenzinů byl 175 mil. litrů.

Vývoj jeho spotřeby v 1. čtvrtletí byl poznamenán také v důsledku poklesu výkonnosti ekonomiky. Zhruba ze 40 % HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Lidé necestovali v rámci individuální motorizace a to jak turistické tak do zaměstnání v řadě odvětví. Služební cesty podnikových flotil byly také výrazně omezeny.  Z pohledu pololetního vývoje se růst poptávky začal projevovat až ve 2. čtvrtletí 2021.(Ukončen nouzový stav,uvolněny restrikce v mobilitě ). To se projevilo v jarních měsících dubnu, květnu a červnu 2021. Pro ilustraci, ve 2. čtvrtletí byla spotřeba autobenzinů 508 mil litrů tj o 40 % vyšší, než v 1. čtvrtletí 2021. Měsíční spotřeba v květnu dosáhla 180 mil. litrů a v červnu 196 mil. litrů, tj. o 8 % resp. 13% vyšší, než za srovnatelné měsíce roku 2020. Rozdíl mezi oběma kvartály dosáhl 145 mil. litrů ve prospěch vyšší spotřeby ve 2. čtvrtletí 2021. V červnu byla spotřeb autobenzinů 196 mil.litrů tj.vyšší než měsíční průměr nekovidového roku 2019 (175 mil. litrů).

Za 3. čtvrtletí byla spotřeba automobilových benzinů 610 mil. litrů tj o 68% vyšší než za 1. čtvrtletí a o 20% vyšší než za 2. čtvrtletí 2021.Spotřeba benzinů ve 3, čtvrtletí 2021 byla dokonce vyšší o 7% než ve 3. čtvrtletí nekovidového roku 2019 (568 mil. litrů).

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za leden-září 2021 dosáhl 3790 tis. tun (tj. 4485 miliard litrů). Proti stejnému období roku 2020 (3576 tis. tun, tj. 4232 miliard litrů ) stoupla spotřeba o 6 % (meziroční index 106 %).

Pokles spotřeby nafty byl zaznamenán v 1. čtvrtletí 2021 o 3 % proti stejnému období r. 2020 a byl oproti benzinům výrazně nižší především kvůli mezinárodní kamionové dopravě a veřejné nákladní tuzemské dopravě pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami. Dalším důvodem je také integrovaný záchranný systém, především pak úkoly hasičů armády při zajišťování mimořádných úkolů v souvislosti s nouzovým stavem. Pokles spotřeby nafty pak byl ovlivněn poklesem ekonomiky. Vývoj ukazatele HDP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Ta od počátku roku až do konce března byla citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví, omezení ve veřejné silniční osobní dopravě a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. V individuální osobní dopravě s dieselovým pohonem se také projevil nouzový stav a omezený pohyb osob. (Práce z domova, karanténní opatření, omezená doprava zahraničními turisty v příhraničních oblastech atd.) Za 1. čtvrtletí 2021 dosáhla spotřeba nafty 1,3 mld.litrů, tj. o 3 % méně než v roce 2020.

K výraznému zlepšení ve spotřebě motorové nafty došlo ve 2. čtvrtletí (odpovídá to i růstu HDP). Za květen dosáhla spotřeba nafty 514 mil. litrů nárůst o 13 % a za červen 510 mil. nárůst o 8 % proti srovnatelným měsícům r. 2020. Celkem za 2. čtvrtletí byla spotřeba nafty 1,495 mld. litrů, tj. o 195 mil. litrů vyšší než v 1. čtvrtletí.

Měsíční průměrná spotřeba nafty v ČR v nekovidovém roce 2019 byla 500 mil. litrů. Od května pak i v dalších měsících r. 2021 dosahoval měsíční spotřeba nafty 510 až 570 mil. litrů měsíčně. Růst poptávky u motorové nafty také i ve 3. čtvrtletí koresponduje s růstem HDP. Za 3. čtvrtletí 2021 dosáhla spotřeba nafty celkem 1,699 mld.litrů tj. o 14% vyšší než za 2. čtvrtletí 2021 a o 30% než za 1. čtvrtletí 2021.

Opět se potvrdilo, že rozhodujícím faktorem pro vývoj spotřeby pohonných hmot je vývoj ekonomiky, a potřeba mobility jak u osobní individuální dopravy, veřejné dopravy osob, tak v řadě průmyslových odvětví, stavebnictví, zemědělství veřejné nákladní dopravy náročných na spotřebu motorové nafty.

I nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme. Stále jsou strategickou komoditou, a proto i v letošním roce je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle. Převaha benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví náš petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici. Pro náš obor je proto vždy vysokou prioritou bezpečnost výroby, spolehlivá distribuce a dostatek kvalitních pohonných hmot, u nichž pokračujeme ve snižování uhlíkové stopy, včetně rozšiřování nabídky alternativních paliv, a především v budování dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG. Očekáváme i zavedení benzinu E 10. Obor se připravuje na uvedení vodíku na trh u veřejných čerpacích stanic a bude se připravovat na technologické projekty nízkouhlíkatých kapalných paliv a na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v palivech ve vazbě na legislativu.

Další vývoj poptávky bude záviset na vývoji ekonomiky.Ve 4. čtvrtletí 2021 očekávám nižší růst HDP. Negativně se na vývoji spotřeby v listopadu a prosinci (vyhlášený nouzový stav) a také na přijímaných opatřeních ve vazbě na vývoj epidemiologické situace v ČR i na možných dalších přísnějších opatřeních pro omezení šíření nové nakažlivější varianty koronaviru. V celoročním hodnocení očekáváme u motorové nafty nárůst o 6 % až 7 % a u automobilových benzinů stagnaci resp. mírný pokles o 1 až 2 % ve srovnání s minulým rokem.

Letecký petrolej

V souvislosti s pandemií řada států přijímala opatření k zabránění šíření pandemie, která vedla historicky v současném moderním světě k největšímu omezení mezinárodní letecké dopravy. I přes určité zlepšení ve 3. čtvrtletí 2021 mělo omezení mezinárodní letecké dopravy dopad i na spotřebu v ČR. Za leden-září roku 2021 se spotřeba leteckého petroleje propadla na objem 117 tis. tun, ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 kdy dosáhla spotřeba leteckého petroleje 125 tis. tun je index 94 %. V nekovidovém roce 2019 byla spotřeba za leden- září 345 tis. tun . Index 2021/2019 je 34 %.

Datum: 1. prosince 2021

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO