Topné oleje

Topné oleje ropného původu jsou destilátové oleje nažloutlé až tmavohnědé barvy. Jsou určeny k výrobě tepla ve speciálních spalovacích zařízeních. Pro skladování a veškerou manipulaci s topnými oleji musí mít spotřebitel k dispozici vhodná ohřívací zařízení, např. topné hady v nádržích. Pro různé oblasti použití jednotlivých druhů topných olejů musí být individuálně posouzena technická a ekonomická hlediska a provozně technické podmínky u spotřebitelů (zejména typ, stav spalovacího zařízení a skladování).

Hlavními ukazateli užitných vlastností jednotlivých topných olejů jsou výhřevnost, bod tuhnutí a obsah síry. Z pohledu dalších jakostních parametrů se sleduje a kontroluje hustota, obsah vody, obsah mechanických nečistot, viskozita a bod vzplanutí. Ke snížení bodu tuhnutí a k úpravě jiných vlastností mohou topné oleje obsahovat vhodné přísady.

Topné oleje ropného původu nelze mísit s topnými oleji dehtového původu, aby nedošlo k vzájemnému znehodnocení (tvorba úsad) a tím k potížím při používání ve spalovacím zařízení.

Spotřeba topných olejů

V 70. a 80. letech minulého století, po několika ropných krizích, byla ve vyspělých zemích realizována řada opatření ke snížení spotřeby ropy. Mezi tato opatření patřilo i snížení spotřeby topných olejů k výrobě tepla a nahrazení zemním plynem.

Pro uspokojení poptávky po automobilových i leteckých pohonných hmotách, se právě topné oleje staly surovinou pro jednotky hlubokého zpracování ropy k výrobě pohonných hmot, jako jsou katalytické nebo hydrogenační krakovací technologie a visbreaking. Tento vývoj vedl k výraznému snížení spotřeby topných olejů i v České republice. V ČR za rok 2019 dosáhla spotřeba topných olejů s obsahem síry do 1 % hm 16 tis. tun a spotřeba topných olejů s obsahem síry nad 1 % 6 tis. tun.

Lehký topný olej se získává frakční destilací ropy při teplotě 240 až 300 °C. Lehký topný olej kondenzuje při nižší teplotě než parafín, ale při vyšší teplotě než petrolej. Do lehkého topného oleje jsou přidávány přísady (aditiva) pro zlepšení vlastností. Jsou to stabilizátory, lubrikační aditiva, zlepšovače tekutosti a spalování. Lehký topný olej je kvůli požadovaným nízkoteplotním vlastnostem zpravidla upraven již v rafinerii. Těžký topný olej (mazut) kondenzuje při teplotě 340 až 400 °C.

V minulosti patřily topné oleje mezi nejmasovější ropné výrobky tvořící téměř 50 % ze zpracované ropy. S rozvojem plynofikace se však jejich význam postupně zmenšoval a dnes produkce topných olejů představuje pouze malou část produkce rafinérií. V současné době představuje podíl topných olejů (TO) na tuzemském trhu cca 10 % objemu motorových paliv...

Pokračování článku o topných olejích na webu petroleum.cz.