Biopaliva

Biopaliva patří do kategorie alternativních paliv, které částečně nebo plně nahrazují klasická a nejrozšířenější motorová paliva, jakými jsou automobilový benzin a motorová nafta.

Jedná se o kapalné produkty, které jsou získávány nebo vyrobeny z obnovitelných zdrojů energie. Biopaliva 1. generace jsou vyráběny z olejnatých, cukernatých a škrobnatých plodin potravinářského charakteru. K palivářským účelům se používají pro výrobu motorové nafty a automobilových benzinů. 

Biopaliva pro výrobu motorové nafty 

Metyl estery mastných kyselin rostlinného původu jsou označované FAME (Fatty Acid Metyl Esters). Požadavky na vlastnosti metylesterů mastných kyselin stanovuje norma ČSN EN 14214. V ČR je používání FAME v motorové naftě, vyráběné v kvalitě dle ČSNEN 590, schváleno v objemu max. 7 % objemových. Na čerpacích stanicích je označováno jako B7.

V rámci snižování emisí CO2 jsou právě tyto estery nejvíce podobné uhlovodíkovým palivům. Obsahují kyslík, který je jednoznačnou výhodou, protože zlepšuje spalování paliva a vzniká méně oxidů uhlíku, případně i uhlovodíků. V souvislosti s trendem snižování emisí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v dopravě, se zvyšuje zájem o biosložky s co nejnižší uhlíkovou stopou.

HVO (hydrogenované rostlinné oleje) jsou čistým uhlovodíkem srovnatelným s čistou fosilní naftou. Mají ekologické výhody (snižují emise CO2). Z kvalitativních vlastností HVO zvyšuje cetanové číslo a má lepší nízkoteplotní vlastnosti. Motorové nafty s obsahem HVO se používají i v ČR. Variant může být celá řada, např. nafta +30 % HVO nebo směs FAME +HVO do 30 %, nebo nafta s 30 % HVO +FAME. Uvedené směsi musí vždy splňovat normu jakosti motorové nafty. HVO se především uplatňuje v prémiových naftách. 

Biopaliva pro výrobu automobilových benzinů

Bio etanol (C2 H5 OH) je palivářský líh, který se vyrábí kvasným procesem. Konečným technologickým procesem je odvodnění (99,6 %). S benzinem se mísí pouze líh bezvodý. V ČR je používání lihu v automobilových benzinech dle normy povoleno max. 10 % objemových. Jeho zavedení se připravuje. Zatím se v ČR vyrábí a používá automobilový benzin s max. 5 % objemových bio etanolu. Na čerpacích stanicích je označováno jako E5.

ETBE (etyl terc butyl etér) je také vhodnou složkou benzinu. Je vyráběn v rafinerii a surovinou je 47 % kvasného lihu, tedy obnovitelného zdroje energie a C4 frakce (izobuten). Je využíván v prémiových benzinech.

Biopaliva 2. generace (neboli vyspělá biopaliva) jsou vyráběny výhradně ze surovin nepotravinářského charakteru.

Bioetanol vyrobený z ligno celulózy, surovinou pro vyspělé biosložky, mohou být dále rychle rostoucích dřeviny, těžební zbytky, energetické rostliny, plastový a komunální odpad, upotřebené kuchyňské oleje, mořské řasy a živočišný odpad.

Ostatní biopaliva: Bio LPG, bio CNG, bio butanol