Zdanění PHM v Česku a dalších zemích EU

Cena pohonných hmot pro dopravu je zatížena dvěma daněmi, jednak spotřební daní, jednak daní z přidané hodnoty. Protože do výpočtu daně z přidané hodnoty vstupuje cena včetně spotřební daně, dochází ke stavu, kdy je placena daň z daně. Míra zdanění je regulována EU, která stanovuje minimální úroveň spotřební daně ve Směrnici Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Tato Směrnice stanovuje pro benzin minimální sazbu ve výši 359 EUR/1000 lt., pro naftu 330 EUR/1000 lt., pro LPG 125 EUR/t a pro CNG je stanovena na jednotku energie, konkrétně 2,6 EUR/GJ.

Míra zdanění je sice v EU různá, ale bez výjimky ve všech zemích tvoří daně více než polovinu částky, kterou spotřebitel zaplatí za benzin nebo naftu.

Zdanění pohonných hmot v ČR

Sazby spotřební daně jsou dány zákonem č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních. Pro základní produkty aktuálně určuje, že spotřební daň z benzinu (bezolovnatého) činí 12 840 Kč/1000 litrů (při 15oC), z nafty 9 950 Kč/1000 lt. a z LPG pro dopravu 3 933 Kč/t.

CNG pro dopravu je zatíženo daní ze zemního plynu (která má ale charakter spotřební daně) podle zákona č. 261/2007 Sb., aktuálně ve výši 264,80 Kč/ na MWh spalného tepla.

Elektřina pro dopravu není zdaněna zvláštní sazbou. Je obecně zdaněna sazbou 28,30 Kč/MWh, také podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Pohonné hmoty jsou dále zdaněny DPH ve výši 21 %.

Míra zdanění jednotlivých PHM je různá, porovnání je ztíženo různou vztažnou základnou pro daň (1000 litrů, tuny, MWh spalného tepla). Protože všechny pohonné hmoty jsou nosičem energie pro spalovací motor, pak je namístě porovnávat daň na jednotku energie.

  sazba daně v Kč Kč/GJ
BA 12 840 1000 l 400
NM 9 950 1000 l 276
LPG 3 933 t 86
CNG  264,80 Kč/MWh 74

Podle údajů Generálního ředitelství cel bylo v roce 2019 inkaso spotřební daně z minerálních olejů (tedy zejména z benzinů, nafty a LPG) téměř 94 mld. Kč, což včetně 21 % DPH činí téměř 114 mld. Kč a nezanedbatelných 7,5 % příjmů státního rozpočtu.

Třeba připomenout, že stejnou měrou jako fosilní složka jsou v naftě i benzinu zdaněny i povinně přimíchávané biosložky a i když obnovitelné zdroje energie požívají obecně velké podpory, pak jejich přimíchávání do klasických paliv naopak do státního rozpočtu přineslo v roce 2019  6,4 mld. Kč (z výše zmíněných 114 mld. Kč).

Zdanění pohonných hmot v EU v roce 2020

Rozdíly ve zdanění benzinu a nafty jsou v EU velké a nejlépe je ilustrují následující grafy, ze kterých zřejmé, že úroveň zdanění v ČR je spíše nižší. To také dobře koresponduje se skutečností, že i ceny benzinu a nafty jsou v ČR oproti řadě zemí EU nižší.

 

Spotřební daň z benzinu

v zemích EU a Velké Britanii v EUR/1000 lt.

Spotřební daň z nafty

v zemích EU a Velké Britanii v EUR/1000 lt.

Zdanění PHM v ČR, sousedících zemích a Maďarsku

 

DPH (%) BA 95 Diesel
In 1000L*
Česká republika 21% 21%
Německo 19% 19%
Polsko 23% 23%
Rakousko 20% 20%
Slovensko 20% 20%
Maďarsko 27% 27%

 

 

Spotřební daň a ostatní nepřímé daně BA 95 Diesel
(v EUR) na 1000L
Česká republika 490,36 379,99
Německo 654,50 470,40
Polsko 368,64 323,56
Rakousko 493,36 409,64
Slovensko 543,65 397,65
Maďarsko 340,39 313,15

 

Spotřební daň a ostatní nepřímé daně BA 95 Diesel
(v národní měně) na 1000L
Česká republika (CZK) 12 840 9 950
Německo (EUR) 654,50 470,40
Polsko (PZL) 1 673,21 1 468,61
Rakousko (EUR) 493,36 409,64
Slovensko (EUR) 543,65 397,65
Maďarsko (HUF) 122 674 112 855

 

Poslední změna spotřební daně BA 95 Diesel
In 1000L*
Česká republika 01.01.10 01.01.21
Německo 01.01.03 01.01.03
Polsko 01.01.20 01.01.20
Rakousko 01.06.13 01.06.13
Slovensko 25.08.20 25.08.20
Maďarsko 01.07.20 01.07.20
Použité kursy k EUR  
Česká republika (CZK) 26,208
Polsko (PZL) 4,3971
Maďarsko HUF) 354,54

Zdroj:Weekly Oil Bulletin (europa.eu)

Podíl daní na koncových cenách paliv v jednotlivých zemích EU

Názorné porovnání zdanění v zemích EU přináší následující mapa ze stejného zdroje.