Používání lihu v automobilových benzinech

Provoz automobilů s benzinovým motorem

Pro provoz automobilů s benzinovým motorem musí být používány automobilové benziny, které jsou schváleny (doporučeny) výrobcem. Hovoříme, že dané palivo je homologováno pro daný benzinový motor. Schválený druh automobilového benzinu je uveden v technické dokumentaci k vozidlu (technický průkaz, servisní knížka). U nových benzinových vozů je v souladu s jednotným evropským značením u víčka benzinové nádrže povinné označení benzin E5/E10. Také čerpací stanice mají povinnost označit výdejní stojan s automobilovým benzinem symbolem E-5 v kruhu. 

V současné době jsou automobilové benziny vyráběny a prodávány podle české evropské normy ČSN EN 228 (rovněž schváleno výrobci automobilů). V té je definováno, vedle řady povinných provozních parametrů jako destilační zkouška, oktanová čísla, tlak par, obsah síry atd. také stanovení ekologického parametru, jako závazný obsah etanolu, a to do max. 10 % objemových. Zatím se prodává automobilový benzin na čerpacích stanicích pod označením E-5, který může obsahovat do 5 % objemových lihu. Norma na automobilové benziny zároveň povoluje i autobenzin s obsahem etanolu do max. 10 % objemových pod označením E-10. Tento druh se zatím v ČR neprodává. Jeho zavedení se očekává v roce 2021. Pro používaný líh platí požadavky definované normou pro kvasný líh do automobilových benzinů, který musí být bezvodý a denaturovaný.  Do automobilových benzinů jsou přidávány další aditiva pro zlepšení užitných vlastností (ochrana proti korozi, mazací přísady ke snížení třecích ztrát a zvýšení výkonu, čistící přísady, které dlouhodobě udržují v čistotě sací ventily, vstřikovače a spalovací prostor).

Provoz na pozemních komunikacích

Pro provoz na pozemních komunikacích je také schváleno vysoko objemové palivo benzinového typu pod označením E 85. Obsahuje max. 85 % etanolu v letním období, v zimním pak max. 70 % a dále 15 až 30 % automobilového benzinu Natural 95 podle časového období. Uvedené palivo je schváleno pouze pro vozy pod označením FFV (Flex Fuel Vehicle), které mají speciální řídící jednotku umožňující spalování tohoto paliva. Jeho prodej je v porovnání s klasickým automobilovým benzinem velmi nízký.  Malý zájem v ČR ovlivňuje zanedbatelný počet automobilů FFV a bez zásadní daňové podpory není v porovnání se současnými cenami autobenzinu konkurence schopný. Tento druh je výrazně rozšířen například ve Švédsku.

Rafinerie

V rafineriích se také líh může technologickými procesy transformovat na ETBE (etyl terc butyl éter). Tato kyslíkatá komponenta je používána např. ve vysokooktanových benzinech nad 98 oktanů (kategorie Super plus). Na trhu v ČR to jsou např.  prémiové benziny, nadstandardně aditivované s oktanovým číslem 100. Jsou v nabídce u čerpacích stanic členských firem ČAPPO.

Neuhlovodíková paliva 

Neuhlovodíková paliva jsou rozmanité chemické sloučeniny a nejvíce podobné uhlovodíkům jsou právě alkoholy a étery. Z hlediska hodnocení limitovaných emisí je přítomnost kyslíku v palivu jednoznačnou výhodou, protože zlepšuje spalování a vzniká méně oxidu uhelnatého, případně i uhlovodíků. Biolíh patří do kategorie obnovitelných zdrojů energie v dopravě.  Nevýhodou je menší výhřevnost.