Normy a bezpečnostní listy na automobilová paliva

Normy na automobilová paliva jsou charakterizovány  jako technická legislativa. Stanovují požadavky na vlastnosti paliv, které musí daná paliva splňovat při expedici z výroby do volného daňového objemu i v okamžiku prodeje konečným zákazníkům. Na technické normy se odvolávají příslušné právní předpisy (zákony, vyhlášky nebo  nařízení vlády). Pro automobilové benziny platí česká, evropská norma ČSN EN 228 a pro motorovou naftu ČSN EN 590. Kvalitativní parametry jsou závazné, stanovené  číselné hodnoty jsou pak definovány jako min. nebo max. Zároveň je předepsána metodika stanovení.

Normy schvalují  také výrobci automobilů. Podle těchto norem pak kvalitu paliv kontroluje Česká obchodní inspekce. Výsledky kontrol kvality paliv jsou na našich stránkách uvedeny zde.

Požadavky norem na vlastnosti paliv lze rozdělit do několika skupin:

  • požadavky vyplývající z ochrany životního prostředí: patří sem např. tyto parametry u obou druhů  obsah síry, obsah biosložky. U automobilových benzinů pak obsah olova, obsah benzenu.  V současnosti vyráběné automobilové benziny i motorová jsou bezsirné, automobilové benziny jsou bezolovnaté. Automobilové benziny i motorová nafta obsahují biosložky jako obnovitelný zdroj a slouží ke snížení uhlíkové stopy.    
  • požadavky na funkční vlastnosti zajišťující spolehlivost a bezpečnost provozu, a také životnost motoru a palivové soustavy: patří sem u obou druhů hustota, destilační zkouška, oxidační stabilita, u automobilových benzinů oktanová čísla motorovou a výzkumnou metodou, tlak par, obsah kyslíku, obsah kyslíkatých látek, obsah aromátů, olefinů, korozivní působení na měď.
  • u motorové nafty pak cetanové číslo, viskozita, nízkoteplotní vlastnosti (filtrovatelnost) , obsah vody, obsah mechanických nečistot, mazivost -  požadavky na bezpečnost sem patří např. bod vzplanutí u motorové nafty .   

Každé palivo má dále svůj bezpečnostní list, kde jsou charakterizovány nebezpečné vlastnosti. Uvedené nebezpečné vlastnosti jsou také umístěny na výdejních stojanech u čerpacích  stanic.

Např. u automobilových benzinů jsou to níže uvedené nebezpečné vlastnosti v podobě vět pod číselným kódem: H224 extrémně hořlavá kapalina a páry, H315 dráždí kůži, H304  při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt, P273 zabraňte  uvolnění  do životního prostředí, P 210 chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy - zákaz kouření, P301+P310  při požití okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

U motorové nafty např.: H 226 hořlavá kapalina a páry, H 261 zamezte vdechování par, další nebezpečí u motorové nafty jsou stejná jako u automobilových  benzinů H 315, H304, P 273, P301+P 310 .