Valná hromada ČAPPO 2021

Valná hromada ČAPPO potvrdila splnění ekologických cílů v dopravě v ČR – snížení emisí u motorových paliv o 6% do roku 2020

Dne 24. června 2021 se konala řádná valná hromada České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Valná hromada projednala a schválila:

1. Výroční zprávu ČAPPO za rok 2020

Výroční zpráva shrnuje činnost asociace v oblastech palivářské, včetně alternativních paliv a energií, legislativní, normativní i mediální. Zpráva dále hodnotí stav trhu v ropě, kapalných palivech, čerpacích stanicích, splnění ekologických limitů v uplynulém roce a vliv epidemie COVID 19 na celou společnost i na její ekonomiku. Samozřejmě to negativně dopadlo i do oblasti dopravy, kdy prodeje pohonných hmot meziměsíčně kolísaly v řádu i desítek procent. Asociace věnovala největší pozornost a značné úsilí přípravě implementace Směrnice RED II.

Z obsahu Výroční zprávy dále vyplývá, že:

  • Členské firmy ČAPPO v roce 2020 splnily cíl úspory emisí CO2 o 6 %.
  • ČAPPO plně respektuje ekologické cíle EU, ale v podmínkách ČR je výraznou bariérou dalšího rozšíření podílu alternativních paliv struktura vozového parku, kdy přes četné programy podpory zůstává podíl vozidel na alternativní paliva marginální.
  • ČAPPO považuje za perspektivní, reálnou a ekonomicky výhodnou cestu k dosažení ekologických cílů zejména kapalná nízkouhlíková paliva pro spalovací motory. Strategie Vision 2050, zpracovaná evropským sdružením FUELS EUROPE, na jehož činnosti se ČAPPO aktivně podílí, ukazuje, jak dospět k uhlíkové neutralitě v dopravě prostřednictvím obnovitelných kapalných paliv do r. 2050.
  • ČAPPO se obává, že současné trendy překotných změn v evropské dopravě jednak často neberou v potaz reálný stav vozového parku a rychlost jeho obměny, fiskální dopady těchto změn do rozpočtů členských států Unie a často ani reálné emisní efekty těchto změn, kdy do emisní stopy elektromobility nejsou započítány skutečné emise celého cyklu výroby užité energie, kdy navíc současná intenzivní podpora elektromobility nerespektuje zásadu proklamované technologické neutrality.
  • kvalita pohonných hmot prodávaných na trhu v ČR je dlouhodobě vysoká
    i v evropském srovnání a v roce 2020 bylo na čerpacích stanicích ČAPPO dosaženo historicky nejlepšího výsledku.
  • byl velmi dobře zvládnut provoz čerpacích stanic při komplikované epidemiologická situace při vyhlašování různých opatření proti šíření epidemie COVID 19.

 2. Zprávu představenstva o činnosti od řádné valné hromady v prosinci 2020

Klíčovým tématem v činnosti ČAPPO byla a zůstává problematika transpozice Směrnice RED II v oblasti dopravy a povinnost úspory emisí.  V nejbližších měsících nás čeká implementace RED II do legislativních norem. Toto je pro ČAPPO klíčové téma, a proto také ČAPPO vyvíjela značnou aktivitu při zpracování komplexního podkladu pro transpozici Směrnice RED II do české legislativy. V současné době je návrh projednáván v Parlamentu ČR. Ve svém výsledku je návrh dobrým legislativním základem pro zajištění zvyšujícího se podílu OZE včetně zavedení automobilového benzinu E 10. Odborné podklady komplexně analyzují možnosti využití všech disponibilních obnovitelných zdrojů energie v ČR a dostupných technologií a strategii využívání OZE v letech 2020-2030. Za úspěch lze považovat i dohodnutá uzance zainteresovaných ministerstev i energetických společností, že na plnění cíle OZE se musí podílet všichni  dodavatelé  energií do dopravy.

3. Účetní závěrku a výsledky hospodaření v roce 2020

Na valné hromadě bylo zvoleno představenstvo ČAPPO na další dvouleté funkční období od června 2021 do června 2023 ve složení: společnost ČEPRO, a.s., Orlen Unipetrol RPA s.r.o., MOL Česká republika s.r.o., Shell Czech Republic a.s., AGROFERT, a.s.

Na ustavující schůzi zvoleného představenstva byla jeho předsedou zvolena společnost Čepro, a.s a místopředsedou společnost Orlen Unipetrol RPA s.r.o.

Datum: 8. července 2021

Zdroj: ČAPPO