Kvalita pohonných hmot v ČR je dlouhodobě velmi dobrá, u členských firem ČAPPO tradičně vynikající

Kvalita automobilových benzinů, motorové nafty, LPG a CNG u čerpacích stanic členských firem ČAPPO v roce 2023 měla proti celému trhu velmi nízkou chybovost 0,42 %. Naopak celý trh vykázal chybovost 0,67 % a ostatní část trhu mimo členů ČAPPO 0,82 %.

Kontrolované parametry kvality pohonných hmot na domácích čerpacích stanicích za rok 2023 byly opět na velmi dobré úrovni. Ze všech odebraných vzorků bylo  99,33 % bez závad.  Na čerpacích stanicích členských firem ČAPPO bylo odebráno 950 vzorků a 99,58 % bylo bez závad (946 vzorků). Kontrolované vzorky motorové nafty, LPG byly bez jakékoliv chyby v kvalitě definované evropskými i českými normami. U kontrolovaných vzorků automobilových benzinů a CNG byly celkem u 4 vzorků zjištěny drobné odchylky od norem.

V roce 2023 inspektoři ČOI odebrali celkem 2 542 vzorků všech druhů paliv u veřejných čerpacích stanic v České republice. U čerpacích stanic ČAPPO bylo odebráno celkem 950 vzorků, tj. 37,4 %. V ostatní části trhu bylo odebráno 1592 vzorků, tj. 62,6 % U čerpacích stanic ČAPPO je hodnocení s chybovostí 0,42 % (4 vzorky) proti tomu celková chybovost trhu byla vyšší 0,67 % (17 vzorků). Chybovost v ostatní části trhu byla 0, 82 % (13 vzorků).

Podle sortimentu kontrolovaných druhů paliv za rok 2023 bylo odebráno na trhu čerpacích stanic u automobilových benzinů celkem 1001 vzorků. Celková chybovost trhu u automobilových benzinů byla 0,7 %, (7 nevyhovujících vzorků). Vzorky automobilových benzinů odebrané u ČS ČAPPO (394 vzorků) byla chybovost 0,51 % (2 vzorky).

U motorové nafty bylo odebráno celkem na trhu 1 200 vzorků a bylo zjištěno celkem 8 neshod, tj. chybovost celého trhu byla 0,67 %. U ostatní části trhu ČS bylo odebráno 707 vzorků s chybovostí zjištěné u 8 vzorků, tj. chybovost 1,13 %. Členské firmy ČAPPO (odebráno 493 vzorků) byly všechny vzorky bez závad.

U LPG v počtu 300 vzorků a CNG v počtu 41 vzorků se na trhu z celkově odebraných 341 vzorků vyskytla chybovost pouze u 2 vzorků CNG, tj. 0,59 %. Vzorky LPG byly na celém trhu bez závad.

Uvedené výsledky za rok 2023 jsou potvrzením faktu, že členské firmy ČAPPO dlouhodobě vykazují nulovou nebo velmi nízkou chybovost. Bez závad bylo za celý rok 99,58% v kvalitě prodávaných paliv dle technických norem ČSN EN tj. lepší výsledky než celý trh nebo segment ostatních nečlenských ČS.

Vysokou kvalitu prodávaných pohonných hmot i služeb tak členské firmy ČAPPO potvrdily i za rok 2023. Dlouhodobě používají osvědčené interní systémy kontroly kvality v celém procesu výroby, skladování, dopravy a prodeje zákazníkům. Nabídka sortimentu aditivovaných a prémiových paliv významně přispívá k výborné úrovni kvality prodávaných pohonných hmot v ČR.

Automobilové benziny

 

Počet vzorků

Nevyhovující

%

Celkem

1 001

7

0,70

ČAPPO

394

2

0,51

Ostatní

607

5

0,82

Motorová nafta

 

Počet vzorků

Nevyhovující

%

Celkem

1 200

8

0,67

ČAPPO

493

0

0,00

Ostatní

707

8

1,13

LPG + CNG

 

Počet vzorků

Nevyhovující

%

Celkem

341

2

0,59

ČAPPO

63

2

3,17

Ostatní

278

0

0,0

Celkem

 

Počet vzorků

Nevyhovující

%

Celkem

2 542

17

0,67

ČAPPO

950

4

0,42

Ostatní

1 592

13

0,82

 

Datum: 19. ledna 2024

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO