Informace ČAPPO k návrhu tzv. 6. balíku sankčních opatření EU

ČAPPO k vysvětlení strategických a logistických faktorů a možných dopadů zastavení dodávek ruské ropy do EU, které by mohly ekonomicky ohrozit Českou republiku, a proto vyžadují pro zajištění adekvátní náhrady určitý čas, uvádí:

 1. Ropa má zvláštní postavení v rámci hospodářských systémů na celém světě a není zatím okamžitě nahraditelná. S ohledem na postavení ropy jako základní chemické a energetické suroviny, která se složitými technologickými postupy zpracovává v rafineriích, jsou důležité pravidelné dlouhodobé kontrakty na dodávky rop podle dohodnutých obchodních podmínek včetně množství, jejich kvality a technologicky možného způsobu dodání do rafinerií (ropné tankery, ropovody). Provozuschopnost rafinérií je klíčová pro trh s pohonnými hmotami a pro fungování petrochemického průmyslu a také pro mnoho navazujících sektorů.
 2. ČR je z geografického pohledu vnitrozemským státem. Nemá přístup k moři a nedisponuje na svém území významnými zdroji ropy. Do ČR se 98 % ropy importuje ropovodními systémy z různých teritorií a ČR dále z okolních evropských rafinérií dováží i pohonné látky. Petrolejářský obor je zařazen do kritické infrastruktury českého státu a jeho reprezentanty jsou především členské firmy ČAPPO. Patří sem všechny klíčové činnosti od zajištění dopravy ropy, její zpracování v rafinériích, výroby pohonných hmot, skladování, ochrana strategických zásob a přeprava pohonných hmot až po jejich prodej na čerpacích stanicích.
 3. Vzhledem ke struktuře produkce tuzemských rafinérií je prioritou zabezpečení dodávek ropy pro rafinerie skupiny ORLEN Unipetrol v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Roční dovoz různých typů rop za r. 2021 dosáhl celkem 6,8 mil. tun, z toho 3,4 mil. tun (49 %) činil dovoz ruské ropy ropovodem Družba.
 4. Klíčovým pro uspokojení domácí poptávky je i import pohonných hmot ve výši 2,5 mil. tun (rok 2021). Z toho rozhodující podíl tvoří motorová nafta. (V ČR je roční spotřeba motorové nafty 5,112 mil. tun, tj. cca 6 mld. litrů a 1,516 mil tun, tj. cca 2,1 mld. litrů automobilových benzinů). Pro bezproblémovou českou dopravu je tak důležité i stabilní zásobování a fungování rafinérií v okolních zemích, především v Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku a Maďarsku.

Členské firmy ČAPPO se intenzivně zabývají analýzou dopadů očekávaného zastavení dodávek ruské ropy a rafinerských produktů do ČR i dalších zemí a připravují se velmi odpovědně na náhradní varianty provozu. V případě ČR je klíčovým aspektem změny původu dodávaných rop jejich dostupná logistika, tj. získání alternativních cest pro přepravu jiných typů rop z teritorií mimo Rusko do ČR.

V současných podmínkách ČR jsou z pohledu dopravy různých typů rop klíčová fakta a alternativní možností následující:

 • V ČR je od r. 1996 plně v provozu ropovod IKL (Ingolstadt-Kralupy-Litvínov) s kapacitou 11 mil. tun ročně, tedy dostačující kapacita pro potřeby tuzemských rafinerii skupiny ORLEN Unipetrol. Tento ropovod je napojen na ropovod TAL (Trans alpský z Terstu do Ingolstadtu), jehož aktuální kapacita však není pro potřebné navýšení přepravy do ČR dostupná. ČR jej využívá pro dodávky rop do rafinérie Kralupy. Jedná se o dodávky tzv. sladkých rop s původem mimo Ruskou federaci.
 • V případě znemožnění dodávek ruské ropy považuje ČAPPO vedle nutné nezbytné solidarity zemí EU za důležité se především logisticky a technologicky na tento stav v čase odpovědně připravit s cílem zajistit plynulé a stabilní zásobování domácího trhu pohonných hmot, což je jasnou prioritou členských firem ČAPPO.

ČAPPO považuje za nutné v nezbytném přechodném období zajistit tyto klíčové alternativní projekty logistiky rop do ČR:

 • Dokončení jednání a provedení intenzifikace ropovodu TAL, tzv. projekt TAL + (velmi důležitý pro zásobování rafinérií v ČR, především pro zajištění dodávek neruské ropy do rafinérie Litvínov).
 • Prověřit možnosti a podmínky obnovení provozu ropovodu SPSE (Francie, přístav Marseille – Německo, Ingolstadt, napojení na ropovod TAL/TAL+), který by mohl významně posílit možné zdroje a dopravu rop pro ČR.
 • Prověřit možnosti využití ropovodu Adria pro ČR (z přístavu Omišalj v Chorvatsku přes Maďarsko na Slovensko).

Pro stabilitu tuzemského trhu bude dále podstatné napojení ropovodů na přístavy Gdaňsk a Rostock pro rafinérie v Polsku a rafinérie Leuna a Schwedt v Německu pro stabilní import paliv do ČR.

Na základě dosavadních jednání mezi EU a ČR a rýsující se možné dohody o přechodném období předcházejícím uvalení embarga od července 2024 považuje ČAPPO tento termín za přiměřeně reálný při splnění těchto předpokladů:

 1. Bude dosaženo zvýšené kapacity na ropovodu TAL o min 4 mil. tun ročně ve prospěch rafinérií v ČR (projekt TAL +).
 2. Budou zajištěny dodávky neruských rop v objemu odpovídající poptávce v evropském tržním prostoru i pro okolní rafinérie a budou tak vytvořeny podmínky pro pokračující import včetně dostupné logistiky pohonných hmot, zejména motorové nafty z blízkých evropských rafinérií.

Datum: 8. května 2022

Autor: Václav Loula

Zdroj: ČAPPO